• slider.png
 • slider2.png
Dokumenty PDF Drukuj Email

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Koncepcja Pracy Przedszkola

Rekrutacja 2015-2016

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

do Publicznego Przedszkola

w Osjakowie

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi                                      zmianami (Dz. U. z 2009 roku Nr 56, poz. 458). z dnia 30 sierpnia 2013 r. (Dz.U.z 30 .10.2013 r., poz. 1265)

2.Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw

3.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Z 2004 roku Nr 26, poz. 232)

4.Statut Publicznego Przedszkola  w Osjakowie.

 

I.                    Tok postępowania rekrutacyjnego

 

§ 1

 

1.      Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:

a) określenie liczby miejsc organizacyjnych w oddziałach przedszkolnych

b) ogłoszenie rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny

c) przyjmowanie kart zgłoszeń do przedszkola

d) powołanie Komisji Rekrutacyjnej

e) posiedzenie Przedszkolnej Komisji Rekrutacyjnej

f) ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego na dany rok szkolny.

 

2.      Postępowanie Przedszkolnej Komisji Rekrutacyjnej jest jawne.

 

3.      Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.

 

 

 

II.                  Zasady postępowania rekrutacyjnego

 

§ 2

 

1.Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 5 lat zamieszkałe na terenie gminy Osjaków.

 

2.W uzasadnionych przypadkach dyrektor zespołu  może przyjąć również dzieci, które ukończyły 2,5 roku życia.

 

3.W przypadku odroczenia obowiązku szkolnego, do przedszkola może uczęszczać dziecko do ukończenia 8 roku życia.

 

4. W przedszkolu funkcjonuje sześć  oddziałów przedszkolnych skupiających dzieci w wieku 3-5 lat.

 

§ 3

 

1. Podstawowa rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się raz w roku:

a)przyjęcia dzieci do przedszkola odbywają się na podstawie złożonych przez rodziców (prawnych opiekunów dziecka) wypełnionych „kart  zapisu do przedszkola”

b)karta zgłoszenia powinna zawierać  informację o aktualnych danych osobowych dziecka-imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce urodzenia ,PESEL-, i rodziców – imiona i nazwiska,aders zamieszkania dziecka i adres zamieszkania rodziców, adres poczty elektronicznej  i numerów telefonów  - o ile je posiadają.

c)złożenie podpisanej karty przez rodzica (prawnego opiekuna), jest równoznaczne z zawarciem umowy na świadczenia udzielane przez przedszkole, potwierdzeniem zgody na proponowane warunki i zobowiązaniem się do ich przestrzegania. Umowa ta obowiązuje przez cały rok szkolny.

d)Rodzice (prawni opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola obowiązani są złożyć w  przedszkolu, w oznaczonym terminie, prawidłowo wypełnioną „kartę zapisu dziecka do przedszkola”.

e) Rodzice (prawni opiekunowie),których dzieci uczęszczają do przedszkola, obowiązani są złożyć w  przedszkolu, deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

 

 

§ 4

 

1.   W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci, niż limit posiadanych miejsc, stosuje się szczegółowe kryteria przyjęć dzieci. W kryteriach tych uwzględniane jest:

a)    pierwszeństwo dzieci pięcioletnich, które podlegają obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu,

b)    pierwszeństwo dzieci matek lub ojców (prawnych opiekunów)samotnie je wychowujących,

c)    pierwszeństwo dzieci matek lub ojców (prawnych opiekunów) , wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,

d)    pierwszeństwo dzieci z rodzin zastępczych,

e)    pierwszeństwo dzieci już uczęszczających do przedszkola oraz ich rodzeństwo,

f)     pierwszeństwo dzieci, które korzystać będą z pełnej oferty przedszkola

(powyżej podstawy programowej wraz z posiłkami)

g)    pierwszeństwo dzieci, których oboje rodzice pracują zawodowo.

h)   pierwszeństwo dzieci z rodzin wielodzietnych.

 

 

III.                Skład Przedszkolnej Komisji Rekrutacyjnej.

 

§ 5

1.   W skład Przedszkolnej Komisji Rekrutacyjnej wchodzą osoby powołane przez dyrektora  zespołu w formie zarządzenia

 

2.   O terminie posiedzenia Dyrektor zawiadamia członków, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem.

3. Członkami  komisji rekrutacyjnej na prawach obserwatorów mogą być:

a)     przedstawiciel związków zawodowych

b)     radni

c)      przedstawiciel organu prowadzącego

IV Dokumenty dotyczące rekrutacji.

 

§ 6

1. Dokumenty składane przez rodziców do przedszkola to:

a)     „Karta zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego”

b)     inne dokumenty dołączane w miarę potrzeb

2. Dokumenty stanowiące podstawę pracy Przedszkolnej Komisji Rekrutacyjnej:

a) imienne wykazy zgłoszonych dzieci

b) „karty zapisu dzieci do przedszkola” oraz inne dokumenty złożone przez

rodziców.

3. Przedszkolna Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia,

do którego załącza:

a)     listy dzieci przyjętych do przedszkola wg oddziałów z zaznaczeniem rocznika;

b)     listę dzieci nieprzyjętych  z  zaznaczeniem rocznika.

V       Zadania wicedyrektora przedszkola.

 

§ 7

 

 1. Wykonanie czynności przygotowawczych do pracy Komisji Rekrutacyjnej;

a)     wywieszenie ogłoszenia o terminach rekrutacji niniejszego Regulaminu;

b)     wyjaśnienie rodzicom zasad określonych w niniejszym Regulaminie

c)      wydawanie i przyjmowanie „kart zapisu dziecka do przedszkola” oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczanych przez rodziców.

d)     sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

ü      datę urodzenia dziecka,

ü      miejsce zamieszkania dziecka,

ü      pracę rodziców, telefony kontaktowe

ü      czytelność zapisów w karcie

e)     sporządzenie na posiedzenie Komisji ,wykazu zgłoszonych dzieci ,z podziałem na grupy wiekowe, zawierające następujące informacje:

ü      nazwiska i imiona dzieci w porządku alfabetycznym,

ü      informacje o pełnym ( z wyżywieniem ) lub niepełnym czasie pobytu dziecka w przedszkolu.

 1. Uczestniczenie w pracach Przedszkolnej Komisji Rekrutacyjnej.
 2. Zapoznanie z zasadami rekrutacji dzieci do przedszkola.
 3. Kierowanie rozpatrywaniem przez Komisję zgłoszeń dzieci do przedszkola na podstawie kompletu przygotowanych dokumentów.
 1. Nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzania dokumentacji przez Komisję, a tym:

a)     składania podpisów przez członków Komisji,

b)     protokołowania posiedzenia w czasie jego trwania

c)      sporządzenia list dzieci, o których mowa w rozdz. IV pkt.3

 1. Wywieszenie list dzieci przyjętych na posiedzeniu Komisji do wiadomości rodziców w terminie określonym w załączniku nr 1

 

VI   Przepisy końcowe

 

§ 8

 

1.Nabór dzieci do przedszkola na dany rok szkolny, odbywa się   w terminie od  2 marca do 31 marca 2015 roku, na podstawie kart zgłoszeń.

 

2. Szczegółowy harmonogram naboru do przedszkola  na dany rok szkolny stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

3. Listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola  są podane do wiadomości rodziców, w terminie określonym w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

4. W przypadku nieprzyjęcia dziecka do  przedszkola, komisja ma obowiązek podania przyczyny odmowy.

 

§ 9

 

 1. Sprawy sporne, skargi i odwołania w pierwszej kolejności rozpatruje przewodniczący komisji.
 2. Od decyzji przewodniczącego, rodzice mogą odwoływać się do dyrektora zespołu
 3. Od decyzji dyrektora zespołu rodzice mogą odwołać się do sądu administracyjnego

 

§ 10

 

1. O przyjmowaniu dzieci w ciągu roku szkolnego, na wolne miejsca, decyduje

dyrektor zespołu, biorąc pod uwagę wymienione wyżej kryteria.

§ 11

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 25 lutego 2015

roku.

 

3.Regulamin zostanie podany do wiadomości rodziców poprzez wywieszenie na  tablicy ogłoszeń  przedszkola .

 

 

 

Załącznik nr 1; Harmonogram naboru dzieci do przedszkola na dany rok szkolny.

 

 1. Od 2 lutego do 31 marca – wydawanie i przyjmowanie „kart zgłoszeń dzieci do przedszkola” oraz
 2. Na 7 dni przed terminem wydawania kart zgłoszeń dzieci do przedszkola wydawane są i przyjmowane deklaracje  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Osjakowie.

3.   Od 1 kwietnia – rozpatrywanie złożonych kart zgłoszeń przez Przedszkolną Komisję Rekrutacyjną

4.   Po 17 kwietnia – wywieszenie list dzieci przyjętych do przedszkola, rozpatrywanie odwołań rodziców dzieci nieprzyjętych do przedszkola

 

Załącznik nr2  Kryteria określone w ustawie o systemie oświaty

L.p.

1

Kryterium

2

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

3

Zgłoszenie kryterium do oceny  Tak*)

4

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

Oświadczenie[1] o wielodzietności rodziny kandydata

2.

Niepełnosprawność kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności  lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

3.

Niepełnosprawność

jednego z rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

 

4.

Niepełnosprawność

obojga rodziców kandydata

 

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

 

5.

Niepełnosprawność

rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica

 

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie [2]

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie[3] o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  kopia poświadczona„za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

 

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

 

Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez dyrektora w uzgodnieniu z wójtem gminy Osjaków

 

L.p.1

Kryterium

2

Zgłoszenie kryterium do oceny Tak*)
3

1.

Dziecko obojga rodziców pracujących /studiujących w systemie stacjonarnym z udokumentowaniem zatrudnienia/ studiowania

 

2.

Dziecko wychowywane przez obojga rodziców, z których jeden pracuje lub studiuje w systemie stacjonarnym

 

3.

Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu

 

4.

Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin

 

Zgodnie z Art. 6 ustawy o systemie oświaty, spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez dyrektora w uzgodnieniu z organem prowadzącym jest potwierdzane oświadczeniami.

Załącznik nr 3  Karta zapisu dziecka do przedszkola

Karta zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego.